Pete Lennon

Hair Stylist

Pete Lennon

iris, irismagazine, iris magazine, Amanda Austin, Amanda Austin Photographer, Emily Yee, fashion editorial, Australian, fashion, art, culture
Fashion \

She Grows From Within Desert Cracks Flowering Without The Rain

Model \ Lauren Feenstra She Grows from Desert Cracks, Flowering without the Rain.
Hair Stylist \ Pete Lennon

Makeup Artist \ Charlie Keilty
Floral Artist \ Ferdinando de Freitas

view